รับอบรมและปรึกษาด้าน ISO 9001: 2015 - หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015-หลักสูตร การตรวจสอบภายใน (Internal Audit iso9001 : 2015) - การตรวจสอบภายในในระบบคุณภาพ- ISO 9001 : 2015

บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ(Consulting Project Service)

                 ISO 9001:2015 | มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นใหม่ จากเวอร์ชั่นเก่า เป็นเวอร์ชั่นใหม่-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ปราจีนบุรี-โคราช-นครราชสีมา-สระบุรี-เชียงใหม่-เชียงราย-สมุทรปราการ-ขอนแก่น ให้คำปรึกษา เปลี่ยน เวอร์ชั่น ISO 9001 เวอร์ 2008 เป็น เวอร์ชั่น 2015 การเขียนบริบทองค์กร และการประเมินความเสี่ยง พร้อมแนวคิดความเสี่ยง ISO 9001 : 2015 พร้อมหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพภาพในองค์ร- Internal Audit, ISO 9001 : 2015

 โครงสร้างใหม่ ของ ISO9001 : 2015

 

                                      1.Scope

                                      2.Normative Reference

                                      3.Term and definition

                                      4.context of organization

                                      5.Leader ship

                                      6.Planning

                                      7.Support

                                      8.Operation

                                      9.Performance evaluation

                                    10.Improvement

 

ความเสี่ยง (Risk)  คือ 

                  1.โอกาสที่เกิดขึ้น แล้วธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of loss)

                  2.ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss)

                  3.ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of evert)

                  4.การคลาดเคลื่อนของเหตุการณ์จากการคาดการณ์  (Dispersion of actual result)

 

OHSAS 18000 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน

 

ISO 14000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 หลักสูตร

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

(Knowledge Management for ISO 9001:2015)

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

    

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

3

14 / มิถุนายน / 2564

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

4

 16 / สิงหาคม / 2564

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

5

6 / ตุลาคม / 2564

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

6

1 / ธันวาคม / 2564 

การจัดการความรู้เพื่อรองรับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015


หลักสูตร

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015

(Internal Audit ISO 9001:2015)

บุคคลทั่วไป 3,500 บ. สมาชิก : 3,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

     

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

3

31 / สิงหาคม / 2564

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015

4

21 / ตุลาคม / 2564 

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015

5

13 / ธันวาคม / 2564

การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015

หลักสูตร

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

(Requirements ISO 9001:2015)

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

      

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

4

19 / สิงหาคม / 2564

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

5

11 / ตุลาคม / 2564

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

6

7 / ธันวาคม / 2564

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

โครงการที่ปรึกษา จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015” หรือมี ISO 9001 : 2008 อยู่แล้วต้องการเปลี่ยน Version เป็น 2015

หรือต้องการจัดอบรม  หลักสูตร การตรวจติดตาม หลักสูตร ข้อกำหนดด้านคุณภาพต่างที่ที่เปลี่ยนไป จากเดิม ปรับเปลี่ยน Version กรุณาติดต่อ 091-23456-69 คุณต่าย


1. วัตถุประสงค์

                 เอกสารนี้เป็นแนวทางในการอธิบายรายละเอียดและดำเนินการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 

2. ขอบข่าย

                 มาตรฐานในการดำเนินการให้คำปรึกษา คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 

3.  ประโยชน์จากการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 มีดังนี้

                 3.1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีความสม่ำเสมอ

                 3.2. ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการทำงาน ลดความบกพร่อง และจำนวนการผลิตสินค้า หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

                 3.3. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

                 3.4. องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

                 3.5. องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ช่วยเพิ่มยอดขาย

                 3.6. องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในทำงานอย่างต่อเนื่อง

                 3.7. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรภายในองค์กร

 

4. บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา

                 4.1. วางแผนงาน (Project Plan) ตลอดทั้งโครงการร่วมกับองค์กร

                 4.2. ร่วมกำหนด Organization, Quality Policy and Quality Objective

                 4.3. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ การจัดทำระบบเอกสารและการตรวจติดตาม

                 คุณภาพภายใน (Internal Audit)

                 4.4. ให้คำแนะนำและช่วยจัดทำเอกสารในระบบทั้งหมด

                 4.5. Support เอกสารตัวอย่างให้องค์กรศึกษาเพื่อจัดทำระบบ

                 4.6. ให้คำปรึกษาแนะนำกับทีมงานแต่ละหน่วยงาน

                 4.7. ที่ปรึกษาจะมอบหมายงานทุกครั้งที่เข้ามาให้คำปรึกษา

                 4.8. ทีมงานสามารถสงเอกสารที่ได้จัดทำให้ที่ปรึกษา ตรวจผ่านทาง e-mail

                 4.9. ที่ปรึกษา รายงานความคืบหน้าทุกครั้งผ่าน Project Status Report ให้องค์กรทราบ

                 4.10. กรณีองค์กรไม่สามารถได้รับการรับรองตามกำหนดที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยจนกว่าจะได้รับการรับรอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ ทั้งสิ้น (Guarantee Project)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

                     4.1  ใช้เวลาในการดำเนินการ 5 เดือน

                     4.2  เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2560  ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.  2561


6. วิธีดำเนินการ

                  การจัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพนี้ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน โดยแบ่งเป็น 9 ช่วงเวลา ระยะห่าง ระหว่างช่วงเวลาจะพิจารณาตามกิจกรรมดำเนินการตามโครงการในแต่ละช่วงเวลาโดยแบ่งได้ ดังนี้  

                 6.1 การอบรม 3 ครั้ง รวม 3 วัน

                   6.1.1 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015 จำนวน 1 วัน (New Version)

                   6.1.2 หลักสูตร การจัดทำ บริบท องค์กร และการจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 วัน (New Version)

                   6.1.3 หลักสูตร การเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 จำนวน 1 วัน  

                 6.2 การตรวจเยี่ยม และ ให้คำปรึกษา  

                 6.3  จำนวนวันตามแผนการดำเนินงานฯ

 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเยี่ยมครั้งที่ 1 Pre assessment

                 ที่ปรึกษา ตรวจประเมินหน่วยงาน (Pre assessment) และมอบหมายงาน ณ สถานที่ทำการ เพื่อทบกิจกรรมที่ต้องทำอีกครั้ง และ วางแผนรายละเอียด ร่วมกับองค์กร และ กำหนด ทีมงาน ภาระหน้าที่ เป้าหมาย ร่วมกับที่ปรึกษา

 

ขั้นตอนที่ 2 อบรม ครั้งที่ 1 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001:2015 จำนวน 1 วัน

                 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ

                 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของผู้บริหาร วัตถุประสงค์

                 มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เพื่อสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้

 

ขั้นตอนที่ 3 อบรม ครั้งที่ 2 หลักสูตร การจัดทำบริบทขององค์กรและและการจัดการความเสี่ยง จำนวน 1 วัน

                 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ

                 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของผู้บริหาร แนวทางการทำ

ความเข้าใจบริบทองค์กรที่มีผลต่อระบบบริหารงานคุณภาพ และ กลยุทธ์องค์กร กระบวนการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนด กฎระเบียบที่ เพื่อสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบภายในองค์กรได้

 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจเยี่ยมครั้งที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ บริบทขององค์กร และ ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ตัววัด ผลประเมินความเสี่ยง ติดตามการกำหนดบริบทด้านระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ข้อกำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับกระบวนการสนับสนุนติดตามการประเมินความเสี่ยงระบบบริหารงานคุณภาพ การปรับระบบตรวจสอบ และระบบพัฒนา ดังนี้

                 - นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรด้านคุณภาพ

                 - บริบทภายใน และบริบทภายนอกองค์กร

                 - ผัง Supply chain

                 - รายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                 - การประเมินความเสี่ยง และ การจัดการ 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 3 กำหนด ระบบการควบคุมเอกสาร สารสนเทศ และ กระบวนการสนับสนุน ติดตาม และ ให้คำแนะนำ ปรับกระบวนการสนับสนุน

                 1) สิ่งอำนวยความสะดวก/สาธารณูปการ

                 2) สภาวะแวดล้อมสำหรับกระบวนการผลิต

                 3) ทรัพยากรในการตรวจสอบตรวจวัด

                 4) ทักษะความสามารถบุคลากร

                 5) ความตระหนักบุคลคล

                 6) การสื่อสาร

                 7) กระบวนการเอกสารข้อมูล สารสนเทศ

                 8) องค์ความรู้ในองค์กร

 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 4 ทบทวนกระบวนการหลัก ติดตามการปรับระบบการควบคุมกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพ ดังนี้

                 - การวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติการ

                 - การพิจารณาข้อกำหนดต่างๆสาหรับสินค้าและบริการ

                 - การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ

                 - การควบคุมการจัดหาสินค้าและบริการจากภายนอก

                 - การผลิตและการส่งมอบบริการ

                 - การควบคุมผลลัพธ์ของกระบวนการ สินค้า และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

                 - การผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ

 

ขั้นตอนที่ 7 อบรม ครั้งที่ 3 หลักสูตร การเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015  จำนวน 1 วัน


ขั้นตอนที่ 8 ตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 5 ฝึกการตรวจติดตาม สถานที่จริง (Live audit) เป็นการตรวจติดตามจริง ที่หน้างานโดย ที่ปรึกษา และ ทีมผู้ตรวจติดตาม เพื่อ ตรวจติดตาม ความมี ประสิทธิผลของระบบ และ ฝึกปฏิบัติให้ ผู้ตรวจติดตามภายใน สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์

 

ขั้นตอนที่ 9 เตรียมความพร้อมตรวจประเมินภายใน Pre- Internal Audit  จำนวน 1 วัน


ขั้นตอนที่ 10 ตรวจสอบโดยที่ปรึกษาเพื่อขอรับรองระบบคุณภาพ IS0 90001 : 2015

7. แผนการดำเนินการ

 

                 7.1 รวมระยะเวลา 5 เดือน จำนวนวันตามแผนฯ (แผนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                 6.1  งบประมาณในจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  (ขอใบเสนอราคา ที่ 091-234-5669 คุณต่าย) 

 

9 .ข้อตกลงร่วม

                 9.1. องค์กรของท่านจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติตามกิจกรรมตลอดโครงการ

                 

10. เหตุผลในการเลือกใช้บริการกับเรา

                 10.1 เราคือผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 มากว่า 25 ปี

                 10.2 เรามีประสบการณ์ ในหลากหลายด้านการทำงาน เช่น แผนกผลิต แผนกคุณภาพ แผนกพัฒนาบุคคลากรแผนก ขาย แผนก คลังสินค้า

                 10.3 เรามีประสบการณ์ด้าน การพัฒนา และ การตรวจประเมิน เนื่องจาก ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศไทย


By Team Consult TOPPRO.

Visitors: 1,155,076