รับอบรมและปรึกษาด้าน ISO 9001: 2015 - หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015-หลักสูตร การตรวจสอบภายใน (Internal Audit iso9001 : 2015) - การตรวจสอบภายในในระบบคุณภาพ- ISO 9001 : 2015

         บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ(Consulting Project Service)

                 ISO 9001:2015 | มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นใหม่ จากเวอร์ชั่นเก่า เป็นเวอร์ชั่นใหม่-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ปราจีนบุรี-โคราช-นครราชสีมา-สระบุรี-เชียงใหม่-เชียงราย-สมุทรปราการ-ขอนแก่น ให้คำปรึกษา เปลี่ยน เวอร์ชั่น ISO 9001 เวอร์ 2008 เป็น เวอร์ชั่น 2015 การเขียนบริบทองค์กร และการประเมินความเสี่ยง พร้อมแนวคิดความเสี่ยง ISO 9001 : 2015 พร้อมหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพภาพในองค์ร- Internal Audit, ISO 9001 : 2015

 โครงสร้างใหม่ ของ ISO9001 : 2015

 

                                      1.Scope

                                      2.Normative Reference

                                      3.Term and definition

                                      4.context of organization

                                      5.Leader ship

                                      6.Planning

                                      7.Support

                                      8.Operation

                                      9.Performance evaluation

                                    10.Improvement

 

ความเสี่ยง (Risk)  คือ 

                  1.โอกาสที่เกิดขึ้น แล้วธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of loss)

                  2.ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss)

                  3.ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of evert)

                  4.การคลาดเคลื่อนของเหตุการณ์จากการคาดการณ์  (Dispersion of actual result)

 

 

 

 

OHSAS 18000 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน

 

 

ISO 14000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

Visitors: 87,269