หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

เพิ่มเพื่อน

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 กำหนดหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารไว้ดังต่อไปนี้

1) กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ใน

บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

2) เสนอแผนงานโครงกานด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง

3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไป

ตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

4) กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

ตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

 

 

เพิ่มเพื่อน

 

เพิ่มเพื่อน

เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ)
  คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ)

  คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ)
Visitors: 39,622