หลักสูตรอบรม  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร- ระดับหัวหน้า - ระดับเทคนิค - ระดับ(คปอ.)

อบรมจปบริหาร-จปบริหาร-หลักสูตรจปบริหาร-อบรมจปบริหารชลบุรี-safetyinthai.com


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ 

-อบรมจปบริหารชลบุรี-อบรมจปบริหาร-อบรมจปชลบุรี-safetyinthai.com 

 

-อบรมจปบริหาร-หลักสูตรจปบริหารระยอง-อบรมจประยอง-safetyinthai.com

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


                                                         

อบรมจปบริหาร-หลักสูตรจปบริหาร-อบรมจป-safetyinthai.com-อบรมจปบริหาร-หลักสูตรจปบริหาร-อบรมจป-safetyinthai.com

 

อบรม จป หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร

        หลักสูตร จป ระดับบริหาร อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ, อบรมความปลอดภัยในการทำงาน, อบรมชลบุรี, อบรมจปหัวหน้างาน, อบรมจปบริหาร, อบรมจเทคนิค, อบรมคปอ, อบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ศูนย์อบรม จป อบรม จป บริหารงาน หลักสูตร จป บริหาร พื้นที่ ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด ระยอง อีสเทิร์นซีบอร์ด กรุงเทพ อบรม จป สมุทรปราการ ปราจีนบุรี อบรม จป บริหาร นครราชสีมา โคราช อยุธยา อบรม จป ด้านความปลอดภัย เชียงใหม่ ขอนแก่น ลำพูน ทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป บริหาร ศูนย์มาตรฐาน ด้านอบรม จป และบริการอย่างดี ราคาถูก แผนฝึกอบรม จป 2561 สงขลา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร จป ระดับบริหาร ระยอง ชลบุรี

        จป.ระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ้างระดับบริหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.บริหาร)

         จป.บริหาร คือ?จ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง

อบรม จป บริหาร อบรมจปบริหาร อบรมบริหาร หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่การบริหารสามารถกำหนดนโยบายและผลักดัน ให้เกิดระบบบริหารงานความ

ปลอดภัยขององค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งต้องจัดให้ผู้บริหารในองค์กร เข้า

รับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" อบรมจปบริหาร ปลวกแดง ระยอง อบรม จป บริหาร ศรีราชา ชลบุรี จป

บริหาร อมตะ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร


          1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน


                                                                    

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

        เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุไว้ดังนี้มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม                                                       


   

         มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯหรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรม ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จประดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ได้ซึ่งปัจจุบัน ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ต่าง เพื่อสะดวกแกผู้เข้าอบรมในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ ใกล้เคียงในเขตพื้นที่นั่นๆและท่านที่สนใจสามารถ กด เข้าไปตามเขตพื้นที่ของท่านได้ ตามแทบด้านขวา ครับ

    ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา จป ระดับบริหาร อบรมจป ที่ให้บริการ

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการ

รับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยว

ชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

      "In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิ

การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

-อบรมจปบริหาร-หลักสูตรอบรมจปบริหาร

       ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

แรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

    โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมี

บริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

    

                                                                                                              

                                                                                                 เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

                            

Video แนะนำ หลักสูตร ฝึกอบรมของเรา!!!!

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางบริษัท 

  

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

                                                                    
Visitors: 833,893