หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

  

 

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563/2020 (ชลบุรี)

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

        

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

สมัครอบรม

4

3-5  สิงหาคม  2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

HROD esie center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

5

20 – 22 ตุลาคม 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

HROD esie center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (เชียงใหม่) 

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

          

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

สมัครอบรม

3

27 - 29 ตุลาคม 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

 

 

 
 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (สมุทรปราการ)

 บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

          

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สถานที่อบรม

สมัครอบรม

3

7-9 ตุลาคม 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

โรงแรมธนาซิตี้

จ.สมุทรปราการ

 
 
 
โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (นครราชสีมา)
 

บุคคลทั่วไป : 3,300 บ. สมาชิก : 3,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

          
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สถานที่อบรม

สมัครอบรม

3

19-21 สิงหาคม 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา


4

9-11 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

จป.เทคนิค คือ??

"จป.เทคนิค" เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค มีหน้าที่

(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอน

การทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

"จป.เทคนิค" เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคขั้นสูง มีหน้าที่ 

(๑) วิเคราะห์แผนงานโครงการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง    

และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง 

(๒) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตาม

แผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน

(๓) แนะนํา ฝากสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอัน

จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน

(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  

หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล

รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(๕) รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทํารายงาน  และข้อเสนอแนะเกี่ยว

กับการประสบ อันตราย  การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจาก

การทํางานของลูกจ้าง 

จะเป็น จป.เทคนิค ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร..

       1.   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

       2.   เป็น จป. หัวหน้างาน และต้องผ่านการฝึกอบรม “จป.เทคนิค”

       3.   เคยเป็นจป.พื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ

หน้าที่ ของ จป.เทคนิค มีอะไรบ้าง

              ·   จป.เทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง โดยมีหน้าที่ ดังนี้

              ·    ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

              ·    วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

              ·    แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ3

              ·    ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำราญ

              ·    รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำราญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

               ·   ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

หากไม่แต่งตั้ง จป.เทคนิค มีความผิดหรือไม่อย่างไร

พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554

               ·    มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  (ทั้งนี้ กฎกระทรวงตามมาตรา 13 ยังไม่ออก จึงใช้กฎกระทรวง พ.ศ.2549 บังคับโดยอนุโลมไปก่อน)

               ·    มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

กิจการที่ต้องมี จป.เทคนิค

               ·   กิจการประเภท , โรงงาน คลังสินค้า, ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง, ขนส่งคน ขนส่งสินค้า, สถานีบริการน้ำมัน  จำนวนลูกจ้างและประเภท จป. ในกิจการประเภท 2-5

               ·   ลูกจ้าง 20-49 คน  (จป.เทคนิค)

               ·   ลูกจ้าง 50-99 คน  (จป.เทคนิคขั้นสูง)

               ·   ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป (จป. วิชาชีพ)  กิจการประเภท 3-14 ไม่จำเป็นต้องมี จป.เทคนิค, จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.วิชาชีพ

Video แนะนำ หลักสูตร ฝึกอบรมของเรา!!!!

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

        เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุไว้ดังนี้มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม                                                        


         มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯหรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรม ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จประดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ได้ซึ่งปัจจุบัน ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ต่าง เพื่อสะดวกแกผู้เข้าอบรมในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ ใกล้เคียงในเขตพื้นที่นั่นๆและท่านที่สนใจสามารถ กด เข้าไปตามเขตพื้นที่ของท่านได้ ตามแทบด้านขวา ครับ

 

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด คือใคร?

    เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการ

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการ

รับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยว

ชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

      "In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิ

การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

       ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

แรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

    โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมี

บริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

                                                                                                                  

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางบริษัท 

  

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 815,347