หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

  

อบรมหลักสูตรจป.เทคนิค

เราได้เปิดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 5 สาขา ชลบุรี-ระยอง

-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-เชียงใหม่ 


จป.เทคนิค ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ชลบุรีจป.เทคนิค ระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระยอง


จป.เทคนิค สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค สมุทรปราการ

 

จป.เทคนิค นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค นครราชสีมา

 

 

จป.เทคนิค เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เชียงใหม่ 

 

 

 

                

 

 

จะเป็นจป.เทคนิคได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 


         คุณสมบัติของจป.เทคนิค

         1.   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

         2.   เป็น จป. หัวหน้างาน และต้องผ่านการฝึกอบรม “จป.เทคนิค”

         3.   เคยเป็นจป.พื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ

 

         หน้าที่ของจป.เทคนิค มีอะไรบ้าง

         จป.เทคนิค มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง โดยมีหน้าที่ ดังนี้

         - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         - วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

         - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3

         - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำราญ

         - รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำราญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

         - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

         หากไม่แต่งตั้งจป.เทคนิค มีความผิดหรือไม่อย่างไร

         พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554

         มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย

         ในสถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  (ทั้งนี้ กฎกระทรวงตามมาตรา 13 ยังไม่ออก จึงใช้กฎกระทรวง พ.ศ.2549 

         บังคับโดยอนุโลมไปก่อน)

         มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

         หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

         กิจการที่ต้องมี จป.เทคนิค

         - กิจการประเภท , โรงงาน คลังสินค้า, ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง, ขนส่งคน ขนส่งสินค้า, สถานีบริการน้ำมัน จำนวนลูกจ้างและประเภท จป.ในกิจการประเภท 2-5

         - ลูกจ้าง 20-49 คน  (จป.เทคนิค)

         - ลูกจ้าง 50-99 คน  (จป.เทคนิคขั้นสูง)

         - ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป (จป. วิชาชีพ) กิจการประเภท 3-14 ไม่จำเป็นต้องมี จป.เทคนิค, จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.วิชาชีพ

 

 

 

ทำไมถึงต้องอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

 

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔

ระบุไว้ดังนี้

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทํางานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล

เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบ

กิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียน

ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ 

มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับ

กับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

โดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
และทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ
หรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรมด้านเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

 

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

      

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

 

 


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,149,130