ตารางอบรมจปเขตพื้นที่กรุงเทพฯ - ปทุมธานี

อบรมปี 25642021 กรุงเทพ-ปทุมธานี-นนทบุรี หลักสูตร จป หัวหน้างาน กรุงเทพ ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี-กรุงเทพฯ-ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา หัวหิน  หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2564-2021, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2021, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2 นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี 2019 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2564-2021 อบรมจปเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (กรุงเทพ-ปทุมธานี)

สถานที่อบรม : โรงแรมธาราแกรนด์

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
           
 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

21

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

22

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

23

21-22 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

24

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

25

3-4 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

26

14-15 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

27

10-11 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

28

22-23 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

29

14-15 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

30

24-25 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

31

2-3 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

18-19 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

18

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

19

14-15 / กรฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

20

24-25 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

14

25-26 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

22-23 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

17-18 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

17

12-13 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

18

20-21 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

19

22-23 / พฤศจิกายน /2564

หลักสูตร คปอ.


แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2564/2021 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร -   ปทุมธานี

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!


 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 


 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : info@safetyinthai.com Fax : 038-387-719

  

Visitors: 833,896