อบรม สัมมนา 2561 ฟรี , อบรมฟรี ชลบุรี ระยอง

โปรโมชั่น พิเศษ! หลักสูตร อบรม ฟรี!!

สำหรับคุณลูกค้าที่เป็สมาชิกท๊อปโปรฯ ส่วนบุุคคลทั่วไป 500 บาท เท่านั้น!!

ติดต่อ Public โทร. 038-387717, 086-3699225 หรือ In-House โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879


 พื้นที่ ชลบุรี

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

หมวด

วัน / เดือน / ปี

หลักสูตร

วิทยากร

หมวด 1

(HRM & HRD)

18 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสุข ความสำเร็จ เป้าหมายชีวิตและการทำงาน

อ. ปอ

9 / พฤศจิกายน / 2561

หลักสูตร - จิตวิทยาสำคัญต่อการบริหารงานอย่างไร?

อ. ปอ

12 / ธันวาคม / 2561

หลักสูตร - พัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างไร?? ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อ.ปันปัน

14 / ธันวาคม / 2561

หลักสูตร - ความสำคํญของการคิดเชิงบวกกับการทำงาน

อ. ปอ

 

 

 

 

หมวด 2

(Productivity)

21 / มิถุนายน / 2561

หลักสูตร - การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต แต่คงมาตรฐานเดิม ทำได้จริงหรือ?

อ.ปันปัน

14 / กรกฎาคม / 2561

หลักสูตร - บริหารต้นทุนอย่างไรเมื่อองค์กรต้องลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กร

อ.ปันปัน

17 / สิงหาคม / 2561

หลักสูตร - กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การบริหารคุณภาพอย่างมั่นคง

และยั่งยืนจริงหรือ?

อ.ปันปัน

5 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - Waste มีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรในยุคนี้อย่างไร?

อ.ปันปัน

10 / ตุลาคม / 2561

หลักสูตร - เทคนิคการยกระดับการทำกิจกรรม KAIZEN  สู่ Automation KAIZEN ทำอย่างไร?

อ.ปันปัน

13 / พฤศจิกายน / 2561

หลักสูตร - สร้างแรงขับการทำกิจกรรม QCC. สู่ QCC.  INNOVATION. 

อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

อ.ปันปัน

 

 

 

 

หมวด 4 

(Safety)

7 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสำคัญของกิจกรรม KYT  กับการหยั่งรู้อันตราย

อ. ปอ

 

 

 

 

หมวด 5

(Sale&Marketing)

10 / สิงหาคม / 2561

หลักสูตร -จิตวิทยาการบริการ

อ.ปอ

 

 

 

 

       หมวด

   (Skill Center)

 

6 / กรกฎาคม / 2561

หลักสูตร - UP DATE การส่งพนักงานเข้าทดสอบทักษะฝีมือแรงงานตามกฎหมาย

อ.ปอ

 

 

พื้นที่ ระยอง

สถานที่ อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง

หมวด

วัน / เดือน / ปี

หลักสูตร

วิทยากร

หมวด 1

(HRM & HRD)

26 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสุข ความสำเร็จ เป้าหมายชีวิตและการทำงาน

อ. ปอ

23 / พฤศจิกายน / 2561

หลักสูตร - จิตวิทยาสำคัญต่อการบริหารงานอย่างไร?

อ. ปอ

19 / ธันวาคม / 2561

หลักสูตร - ความสำคํญของการคิดเชิงบวกกับการทำงาน

อ. ปอ

 

26 / ธันวาคม / 2561

 

หลักสูตร - การทำงานเป็นทีม(Teamwork)สามารถขับเคลื่อนองค์กร

 

สู่เป้าหมายได้อย่างไร??

 

 

อ.ปันปัน

 

 

 

 

หมวด 2

 (Productivity)

25 / มิถุนายน / 2561

หลักสูตร - การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต แต่คงมาตรฐานเดิม ทำได้จริงหรือ?

อ.ปันปัน

25 / กรกฎาคม / 2561

หลักสูตร - บริหารต้นทุนอย่างไรเมื่อองค์กรต้องลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กร

อ.ปันปัน

29 / สิงหาคม / 2561

หลักสูตร - กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การบริหารคุณภาพอย่างมั่นคง

และยั่งยืนจริงหรือ?

อ.ปันปัน

20 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - Waste มีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรในยุคนี้อย่างไร?

อ.ปันปัน

18 / ตุลาคม / 2561

หลักสูตร - เทคนิคการยกระดับการทำกิจกรรม KAIZEN  สู่ Automation KAIZEN

ทำอย่างไร?

อ.ปันปัน

21 / พฤศจิกายน / 2561

หลักสูตร - สร้างแรงขับการทำกิจกรรม QCC. สู่ QCC.  INNOVATION. 

อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

อ.ปันปัน

 

 

 

 

หมวด 4 

(Safety)

21 / กันยายน / 2561

หลักสูตร - ความสำคัญของกิจกรรม KYT  กับการหยั่งรู้อันตราย

อ. ปอ

 

 

 

 

หมวด 5

(Sale&Marketing)

31 / สิงหาคม / 2561

หลักสูตร - จิตวิทยาการบริการ

อ.ปอ

 

 

 

 

       หมวด

   (Skill Center)

 

20 / กรกฎาคม / 2561

หลักสูตร - UP DATE การส่งพนักงานเข้าทดสอบทักษะฝีมือแรงงานตามกฎหมาย

อ.ปอ

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ด้านการบริการการตลาดและปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม เราอยากมอบความรู้แก่ท่านทั้งหลาย ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย อบรม สัมมนา ฟรี ที่ safetyinthai และ hrodthai สถานที่ ชลบุรี ระยอง

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

อบรมฟรี
Visitors: 532,033