คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน(ฉบับปรับปรุง2563)

คู่มือการตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

»» ดาวน์โหลด ««

 


อ้างอิงจาก >> กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,149,143