คุณสมบัติอาชีพช่างไฟฟ้า

 

 

กระทรวงแรงงาน

ประกาศกฎหมาย อาชีพช่างไฟฟ้า
ต้องมีบัตรประจำตัว 
นายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

 

 

นายจ้าง ที่จ้างงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
จะถูกปรับไม่เกิน 30
,000 บาท

 

ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

2.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

 

 (1) ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ

 

(2) มีประสบการณ์การทำงาน หรือการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

 

(3) ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และมีประสบการณ์

การฝึกงานหรือการปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ

 

 

(4) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขา

ที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,155,051