สถานประกอบการใดบ้างที่ต้องมี คปอ.

  

 

สถานประกอบกิจการใดบ้าง ?
ที่ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

 

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

หมวด ๒

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ

 


 

ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป

ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

หรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้


 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน 

ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย 

 - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

- ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคน เป็นกรรมการ

- ผู้แทนลูกจ้างสองคน เป็นกรรมการ 

- โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าร้อยคน 

ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย 

 - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

- ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสองคน เป็นกรรมการ

- ผู้แทนลูกจ้างสามคน เป็นกรรมการ 

- โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างห้าร้อยคนขึ้นไป

ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย 

 - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

- ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาสี่คน เป็นกรรมการ

- ผู้แทนลูกจ้างห้าคน เป็นกรรมการ 

- โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ

 


มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,047