หลักสูตร - การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 


หลักสูตร

การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


 

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินเสียง

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 
 
 
 
 

  

 

หลักสูตร : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


Hearing Conservation Program


 

 

หลักการและเหตุผล        

          โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีทีสภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมง ตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกําหนด

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกวิธี

          ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมไปใช้ในโรงงานเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้


หัวข้ออบรม

          ประกาศกรมสวัสดิการฯ หลักเกณฑและวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ๒๕๖๑

          มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric sting)

          การแจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

          การทดสอบสมรรถภาพ กรณีต้องทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซํ้า

          เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

          มาตรการป้องกันอันตราย พบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่สิบห้าเดซิเบลขึ้นไปความถี่ ใดความถี่หนึ่ง

          การทําและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)

          การจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ( Hearing Conservation Program )

          การประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

          มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          การเฝ้าระวังการได้ยิน

          การประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          บันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารการดําเนินการตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๑๐ เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงานระดับปฏิบัติการ / ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา :  วัน

 

อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ;     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การประเมินเสียงดังในการทำงาน
     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงาน     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงาน

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

ภาพบรรยากาศการอบรม

       

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        


เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,063