หลักสูตร - การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 


หลักสูตร

การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินเสียง

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 
 
 
 


                


  

 

หลักสูตร : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


Hearing Conservation Program


 

 

หลักการและเหตุผล        

          โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีทีสภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมง ตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายกําหนด

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกวิธี

          ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมไปใช้ในโรงงานเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้


หัวข้ออบรม

          ประกาศกรมสวัสดิการฯ หลักเกณฑและวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ๒๕๖๑

          มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric sting)

          การแจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

          การทดสอบสมรรถภาพ กรณีต้องทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซํ้า

          เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

          มาตรการป้องกันอันตราย พบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่สิบห้าเดซิเบลขึ้นไปความถี่ ใดความถี่หนึ่ง

          การทําและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)

          การจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ( Hearing Conservation Program )

          การประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

          มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          การเฝ้าระวังการได้ยิน

          การประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

          บันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารการดําเนินการตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๑๐ เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงานระดับปฏิบัติการ / ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา :  วัน

 

อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ;     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การประเมินเสียงดังในการทำงาน
     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงาน     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงาน

 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,033,193