ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

หลักสูตร

 

 

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี


อันตราย

 

และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


                          บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


 


 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

39

2 / กันยายน / 2566

1,840

1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online)

 40

18 / กันยายน / 2566

 1,840

 1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online) 

41

11 / ตุลาคม / 2566

1,840

1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online)

42

30 / ตุลาคม / 2566

1,840

1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online)

 43

13 / พฤศจิกายน / 2566

 1,840

 1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online) 

44

27 / พฤศจิกายน / 2566

1,840

1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online)

 45

14 / ธันวาคม / 2566

 1,840

 1,600

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (online) 

 

 
 
 
 

 
หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีอันตราย

และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน


หลักการและเหตุผล

            การประกอบการในปัจจุบันจําเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกันมาก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและถ้ามีการรั่วไหลของสารเคมีพนักงานในโรงงานต้อง
สามารถตอบโต้การรั่วไหลได้ โดยเน้นการป้องกันความเสียหายจากสารเคมีในโรงงาน ดังนัันสถานประกอบการจึงจําเป็นต้องมีการฝึกซ้อมตอบโต้กรณีที่มีสารเคมีรั่วไหล
อย่างเป็นระบบและเป็นสากล โดยจําเป็นต้องมีการตัÊงทีมตอบโต้สารเคมี
กําหนดสถานะการณ์ในการตอบโต้,การเตรียมความพร้อมของคน,อุปกรณ์และแผนงานในการตอบโต้
สารเคมีกรณีที่มีการรั่วไหล

 

วัตถุประสงค์

            · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี

            · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉิน การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

            · เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเข้าระงับเหตุอุบัติภัยการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

            · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลได้ถูกต้องและปลอดภัย

 

ผลทีÉคาดว่าจะได้รับ 

            1) ผู้อบรมสามารถปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            2) ผู้อบรมสามารถตอบโต้ฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหลในขณะทํางานได้

            3) ผู้อบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหาร จัดการการวางแผนในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลได้อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


รูปแบบการฝึกอบรม

            1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

            2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)

            3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

            4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning ฝึกปฏิบัติตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                                

ระยะเวลา :  1 วัน

วิธีการอบรม : การบรรยาย, Workshop, วีดีทัศน์

ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลสารเคมี/ผู้ที่เกี่ยวข้อง


 

ความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีอันตราย

และการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,138,097