การประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์
 

การประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 
 
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 

  
 
 

 

  

 

หลักสูตร : การประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


 

 

หลักการและเหตุผล        

          ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อักษร กรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและลดอันตรายและผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ

          ประกาศกรมฯ นี้ยังได้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังเสียงดัง การเฝ้าระวังการได้ยิน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานประกอบการต้องจัดทำ โดยรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและเป็นเทคนิคหรือวิธีการเฉพาะทำให้ผู้รับผิด ชอบจัดทำโครงการฯ อาจเกิด
ความไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการที่ประกาศกรมฯ กำหนดขึ้น ทั้งยังต้องจัดหามาตรการควบคุมเสียงดังที่จะเหมาะสมกับสถานประกอบการหรือโรงงานของตัวเองอีก จึงจัดอบรมหลักสูตรอบรมและสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ (ตามกฎหมาย) ” นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้
และเข้าใจสามารถนำเนื้อหาและรายละเอียดไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และมาตรการควบคุมเสียงดังได้อย่างถูกตรง ตรงตามที่กฎหมายกำหนด


 

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอันตรายจากเสียงดังในสภาพแวดล้อมการทำงานเบื้องต้น

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามที่กฎหมายกำหนด

          เพื่อให้สามารถจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกวิธี

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงที่ เหมาะสมไปใช้ในโรงงานของตนเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้


 

เนื้อหาการอบรม

          -  กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          -  ความรู้เกี่ยวกับเสียง กายวิภาคศาสตร์ของหู และกลไกการได้ยิน

          -  อันตรายจากเสียงดังและการประเมินเบื้องต้น

          -  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

          -  องค์ประกอบหลักของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

          -  การจัดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการเฝ้าระวังการได้ยิน

          -  การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing)

          -  เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

          -  มาตรการป้องกันอันตรายตามกฎหมายกรณีผลการทดสอบ

          -  สมรรถภาพการได้ยินพบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน

          -  ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และแบบบันทึกผลการตรวจสอบ ต่างๆ

          -  การเฝ้าระวังเสียงดัง

          -  การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง

          -  การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง 

          -  การประเมินการสัมผัสเสียงดัง 

          -  การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่

          -  หลักการควบคุมเสียงดัง 

          -  มาตรการด้านวิศวกรรมในการจัดการเกี่ยวกับเสียง 

          -  หลักวิศวกรรมเรื่องเสียง และโครงการลดผลกระทบมลพิษทางเสียง

          -  กรณีศึกษา : มาตรการด้านวิศวกรรมในการจัดการเกี่ยวกับเสียง


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

          -  ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

          -  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

          -  พนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป

          -  ผู้สนใจการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินทุกท่าน

วิทยากรบรรยาย

          -  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าอบรม

          -  ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม

          -  1 วัน ( 6 ชั่วโมง)

วิธีการอบรม

          -  บรรยายภาคทฤษฎี และใช้สื่อ Powerpoint

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

          -  ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

          -  วุฒิบัตรผ่านการอบรม


 

  

อันตรายจากเสียงดัง

 มลพิษทางเสียง คือ การที่เราได้ยินเสียงที่ดังเกินไป และระดับความดังมากกว่าที่หูของเราจะรับไหว เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อประสาทหูนั่นเอง 

ซึ่งปกติแล้วมลพิษทางเสียงนั้นจะเกิดกับคนที่ทำงานอยู่ในโรงงาน หรือใกล้เครื่องจักรอุตสาหกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ 

เพราะต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมาก อย่างเช่น โรงงานทอผ้า โรงงานปั๊มโลหะ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านจราจรคับคั่ง 

โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้สนามบินมากๆ

 

อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ;     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การประเมินเสียงดังในการทำงาน 

อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงาน     อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงาน

 

 

 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี


เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,060