หลักสูตรอบรม : คปอ. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย รับจัดอบรม ชลบุรี in house training และ Public Training อบรมตามที่กฎหมายกำหนด

 

หลักสูตรอบรม : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

โดย : วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในการพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน และรายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีบทบาทในด้านความร่วมมือของ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานในการหารือร่วมกันในการดำเนินงานและหาแนวทางเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

  


กำหนดการฝึกอบรม

ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ. ประจำปี 2559

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
 

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                      

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม 

 

ตัวอย่างใบประกาศ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คปอ

ตัวอย่าง ใบประกาศ คปอ 
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Visitors: 1,163,050