หลักสูตรอบรม : คปอ. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย รับจัดอบรม ชลบุรี in house training และ Public Training อบรมตามที่กฎหมายกำหนด

 

หลักสูตรอบรม : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

โดย : วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในการพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน และรายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีบทบาทในด้านความร่วมมือของ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานในการหารือร่วมกันในการดำเนินงานและหาแนวทางเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ราคาค่าอบรมสัมมนา ระดับ คปอ. 


ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ. ประจำปี 2559
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี

ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ.  ประจำปี 2560

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety officer in Executive Level)

ST-0102

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee) เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

 

 

 

 

25-26

29-30

27-28

10-11

21-22

26-27

2-3

21-22

ST-0202

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee) 

เขตพื้นที่ระยอง

2,100

1,800

2

 

 

 

 

25-26

15-16

27-28

17-18

14-15

12-13

9-10

7-8

ST-0302

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee) 

เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

12-13

 

20-21

 

 22-23

 

ST-0402

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)  

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

 

24-25

 

19-20

 

21-22

ST-0502

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)  

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

 

15-16

 

 9-10

 

 7-8

ST-0602

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee) 

 เขตพื้นที่อยุธยา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

11-12

 

12-13

 

 29-30

 

ST-0702

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)  

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

 

22-23

 

24-25

 

19-20ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ. ประจำปี 2559

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
 

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                      

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม 


ตัวอย่างใบประกาศ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คปอ

ตัวอย่าง ใบประกาศ คปอ
*/* ลูกค้าสามารถดูโปรแกรมการอบรมของเราได้ที่คลิก */*

ตารางอบรม ปี 2561/2018

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์ม

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Visitors: 87,268