หลักสูตรอบรม : คปอ. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย รับจัดอบรม ชลบุรี in house training และ Public Training อบรมตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรอบรม : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

โดย : วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในการพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน และรายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีบทบาทในด้านความร่วมมือของ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานในการหารือร่วมกันในการดำเนินงานและหาแนวทางเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ราคาค่าอบรมสัมมนา ระดับ คปอ. 


ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ. ประจำปี 2559
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี

ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ. ประจำปี 2559

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
 

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                      

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม 

ตัวอย่างใบประกาศ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คปอ

ตัวอย่าง ใบประกาศ คปอ

Visitors: 45,485