หลักสูตรอบรมที่สูง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง | การทำงานบนที่สูง | ความปลอดภัย | ชลบุรี อบรมที่สูง-ระยอง ศรีราชา อบรมที่สูง-กรุงเทพฯ อบรมที่สูง-สมุทรปราการ บางปู อบรมที่สูง ปฏิบัติงานบนที่สูง หลักสูตรอบรมที่สูง 2563-2564

 ศูนย์ฝึกอบรมการทํางาน บนที่สูง เซฟตี้อินไทย (ชลบุรี)

Safety for Working at Height

 

อบรม การทํางาน บนที่สูง

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน บนที่สูง ใครบ้างที่ต้องอบรม พนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้รับเหมา และผู้ที่สนใจ หลักสูตร 1 วัน

 

อบรม บนที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำ

กับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ

 

 

 

โปรแกรมอบรมที่สูง ปี 2564/2021 (ชลบุรี)
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา 

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

25

14 / มกราคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี


26

11 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

27

10 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

28

7 / เมษายน / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

29

12 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

30

8 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

31

2 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

32

11 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

33

2 / กันยายน / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

34

1 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

35

10 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

36

13 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 


 


 โปรแกรมอบรมที่สูง ปี 2564/2021 (สมุทรปราการ)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สถานที่อบรม : โรงแรมธนาซิตี้

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

7

21 / มกราคา / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

8

18 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

9

18 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

10

22 / เมษายน / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

11

28 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

12

17 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

13

15 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

14

19 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

15

16 / กันยายน / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

16

21 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

17

18 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

18

16 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สมุทรปราการ

 

 

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

หลักการและเหตุผล

          การทำงานบนที่สูง จัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานที่สูงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติการทำงานที่สูงที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่สูงขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อเรียนรู้กฎหมาย มาตรฐานในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

6. เพื่อเรียนรู้จักอันตรายในการทำงานบนที่สูง

7. ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์สูงด้านการทำงานบนที่สูง

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ สามารถอบรมที่สูงได้

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้รับเหมาเสาโทรศัพย์ 

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)


     สนใจหลักสูตรอบรมที่สูง การทำงานบนที่สูง การใช้อุปกรณ์บนที่สูง การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย อบรมที่สูงชลบุรี- การปฏิบัติงานที่สูง อบรมที่สูงกรุงเทพฯ ที่สูงสระบุรี ที่สูงปราจีน ที่สูงสระแก้ว ที่สูงอยุธยา ที่สูงโคราช อบรมที่สูงขอนแก่น อบรมที่สูงเชียงใหม่ อบรมที่สูงสมุทปราการ อบรมที่สูงนครราชสีมา อบรมที่สูงลพบุรี อบรมที่สูง in house อบรมที่สูงระยอง ความปลอดภัยบนที่สูง ระยอง กทม. ชลบุรี สระบุรี สมุทรสาคร ปราจีน นครนายก โคราช ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี เพื่อรับรองตามมาตรฐานการทำงานบนที่สูง ทางสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท๊อปโปรฯ ของเรายินดีให้บริการ ติดต่อคุณอุ๊  097-237-0949 หรือ 091-23456-69 


 

 
 
โปรแกรมอบรม ปี 2564/2021 (ชลบุรี)
 

หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

 
สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
 บุคคลทั่วไป : 3,900 บ. สมาชิก : 3,700 บ. (ราคาไม่รวมVAT)
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

25

19-20 / มกราคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

26

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

27

23-24 / มีนาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

28

26-27 / เมษายน / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

29

 27-28 / พฤษภาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

30

14-15 / มิถุนายน / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

31

12-13 / กรกฎาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

32

16-17 / สิงหาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

33

20-21 / กันยายน / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

34

11-12 / ตุลาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

35

 16-17 / พฤศจิกายน / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

36

16-17 / ธันวาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

 


 


โปรแกรมอบรม ปี 2564/2021 (ชลบุรี)
 
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
 
สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

25

12 / มกราคม / 2564

2,800

2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

           

26

 16 / กุมภาพันธ์ / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

           

27

9 / มีนาคม / 2564

 2,800

 2,500

 หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

28

 1 / เมษายน / 2564

 2,800

 2,500

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

29

7 / พฤษาภาคม / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

30

1 / มิถุนายน / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

31

1 / กรกฎาคม / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

32

10 / สิงหาคม / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

33

1 / กันยายน / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

34

5 / ตุลาคม / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

35

8 / พฤศจิกายน / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

36

9 / ธันวาคม / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 
 ** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**


 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลังอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานบนที่สูง

 

 


 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

 

 


 

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน


Visitors: 835,817