หลักสูตรอบรมที่สูง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง | การทำงานบนที่สูง | อบรมที่สูง ชลบุรี | ชลบุรี อบรมที่สูง-ระยอง ศรีราชา อบรมที่สูง-กรุงเทพฯ อบรมที่สูง-สมุทรปราการ บางปู อบรมที่สูง ปฏิบัติงานบนที่สูง หลักสูตรอบรมที่สูง 2564-2565-อบรมที่สูง กทม.

หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

(Safety for working at height)

 

 

อบรมที่สูง การทํางาน บนที่สูง

 

 


หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง

ใครบ้างที่ต้องอบรม ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงกับการตกจากที่สูง

งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานในระบบอุตสาหกรรม

งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด

หรือพนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับ

การทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา พนักงาน 

หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง

และผู้ที่สนใจ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และที่การป้องกัน

การเกิดขึ้นในการทำงานที่สูง และสามารถนำความรู้

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้ อบรม 1 วัน 

      

 

อบรมที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง
และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง
อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง
โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม
และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ
ได้อย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

บุคคลทั่วไป : 2,000 บ. สมาชิก : 1,800 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

45

26 / กุมภาพันธ์ / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

46

12 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

47

26 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

48

8 / เมษายน / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

49

23 /  เมษายน / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

50

7 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

51

2 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 

52

18 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ชลบุรี

 
  

โปรแกรมอบรมที่สูง ปี 2565/2022 (ชลบุรี)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา 

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุด

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

46

28 / กุมภาพันธ์ / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

47

18 / มีนาคม / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

48

31 / มีนาคม / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

49

28 / เมษายน  / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

50

13 / พฤษภาคม / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

51

27 / พฤษภาคม / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

52

11 / มิถุนายน / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี


53

23 / มิถุนายน / 2565

2,300

2,000

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

 

 

 
 


 


 โปรแกรมอบรมที่สูง ปี 2564/2021 (สมุทรปราการ)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

สถานที่อบรม : โรงแรมธนาซิตี้

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height) 

หลักการและเหตุผล

          การทำงานบนที่สูง จัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานที่สูงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติการทำงานที่สูงที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่สูงขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

          4. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

          5. เพื่อเรียนรู้กฎหมาย มาตรฐานในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง

          6. เพื่อเรียนรู้จักอันตรายในการทำงานบนที่สูง

          7. ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

          1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

          2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

          3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

          4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์สูงด้านการทำงานบนที่สูง

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ สามารถอบรมที่สูงได้

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้รับเหมาเสาโทรศัพท์

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

 

     สนใจหลักสูตรอบรมที่สูง การทำงานบนที่สูง การใช้อุปกรณ์บนที่สูง การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย อบรมที่สูงชลบุรี- การปฏิบัติงานที่สูง อบรมที่สูงกรุงเทพฯ ที่สูงสระบุรี ที่สูงปราจีน ที่สูงสระแก้ว ที่สูงอยุธยา ที่สูงโคราช อบรมที่สูงขอนแก่น อบรมที่สูงเชียงใหม่ อบรมที่สูงสมุทปราการ อบรมที่สูงนครราชสีมา อบรมที่สูงลพบุรี อบรมที่สูง in house อบรมที่สูงระยอง ความปลอดภัยบนที่สูง ระยอง กทม. ชลบุรี สระบุรี สมุทรสาคร ปราจีน นครนายก โคราช ขอนแก่น บุรีรัมย์ สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี เพื่อรับรองตามมาตรฐานการทำงานบนที่สูง ทางสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท๊อปโปรฯ ของเรายินดีให้บริการ ติดต่อคุณอุ๊  097-237-0949 หรือ 091-23456-69 

 

 

การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

ต้องใช้อุปกรณ์กันตก อุปกรณ์กันตกที่ใช้ยับยั้งการตก

ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ชนิด เรียกว่า ABC SYSTEM 


 


 
 

 โปรแกรมอบรมนั่งร้าน ปี 2564/2021

หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 3,900 บ. สมาชิก : 3,700 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

36

16-17 / ธันวาคม / 2564

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

37

10-11 / มกราคม / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

38

17-18 / มกราคม / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

39

 3-4 / กุมภาพันธ์ / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

40

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

41

7-8 / มีนาคม / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

42

21-22 / มีนาคม / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

43

4-5 / เมษายน / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

44

 18-19 /  เมษายน / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

45

4-5/ พฤษภาคม / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

46

26-27 / พฤษภาคม / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

47

 10-11 /  มิถุนายน / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

48

27-28 / มิถุนายน / 2565

3,900

3,700

หลักสูตร – เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

 


 


 โปรแกรมอบรมนั่งร้าน ปี 2564/2021

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

36

9 / ธันวาคม / 2564

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

37

7 / มกราคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

38

14 / มกราคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

39

21 / มกราคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

40

28 / มกราคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

41

7 /  กุมภาพันธ์ / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

42

14 /  กุมภาพันธ์/ 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

43

21 /  กุมภาพันธ์ / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

44

28 /  กุมภาพันธ์ / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

45

9 / มีนาคม / 25645

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

46

17 / มีนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

47

24 / มีนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

48

31 / มีนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

49

8 / เมษายน / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

50

22 / เมษายน / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

51

29 / เมษายน / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

52

9 / พฤษภาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

53

16 / พฤษภาคม / 25645

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

54

25 / พฤษภาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

55

31 / พฤษภาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

56

9 / มิถุนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

57

16 / มิถุนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

58

23 / มิถุนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

59

30 / มิถุนาคม / 2565

 2,800

2,500 

หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม ที่สูง-นั่งร้าน พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน


อบรม-ที่สูง-ชลบุรี-ออนไลน์

อบรม-ที่สูง-ระยอง-ออนไลน์-2565

อบรมที่สูงพร้อมเซอร์ชลบุรี

อบรม-ที่สูง-ระยอง-ออนไลน์

อบรม-ที่สูง-ระยอง-ออนไลน์-2565/2566

อบรมที่สูง-ชลบุรี-ระยอง-2565

อบรมที่สูง-พร้อมเซอร์

อบรมที่สูงฟรี-อบรมที่สูงออนไลน์

อบรมที่สูง-ออนไลน์-ชลบุรี-2565

อบรม-ที่สูง-ระยอง-ออนไลน์-อบรมที่สูง

อบรม-ที่สูง-ระยอง-ออนไลน์-อบรม2565/2566

อบรมที่สูง-ระยอง-ชลบุรี

ใบประกาศที่สูง-อบรมที่สูง

อบรมที่สูง-2565/2566-อบรมออนไลน์

อบรมที่สูง-ออนไลน์-ชลบุรี

 

 

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ


ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม


ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**


 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา

อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 955,328