หลักสูตร - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR)

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


 

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

 

หลักสูตร

การปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR)


 

 
 

โปรแกรมอบรม ปี 2566 (ชลบุรี)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรีรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

49 เสาร์ 23 ก.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-
50 พฤหัสฯ 5 ต.ค. 2566 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

51 เสาร์ 28 ต.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-
52 เสาร์ 4 พ.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-
53 พฤหัสฯ 23 พ.ย. 2566 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-
54 พฤหัสฯ 7 ธ.ค. 2566 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-
55 จันทร์ 18 ธ.ค. 2566 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR Basic) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  1,000.-

            

 

หลักสูตร : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR)

  

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) หรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้อุปกรณ์อย่างจำกัดในสถานการณ์อยู่ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษา ก่อนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์และได้รับการช่วยเหลือชีวิตอย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้ประสบเหตุจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนและหลักการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) จึงมีเป็นหัวใจสำคัญและจำเป็นต่อการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ (CPR)

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้หลักการช่วยชีวิต ลดความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบอันตราย

          เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการป้องกันความพิการและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

          เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

          เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุลักษณะและประเภทต่างๆ

          เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและวิธีในปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

          -  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

          -  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)

          -  เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

          -  เน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Scenario Case)

          -  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพ

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop) 

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานและหัวหน้างาน 

ระยะเวลา        : วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HROD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี


 

   

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทันที ณ บริเวณเกิดเหตุ

อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือ

อาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วยจนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากร

ทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

 

 

 

 

 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

ภาพบรรยากาศ

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR)

อบรม CPR

อบรม First Aid

ทำไมต้องอบรม CPR

อบรม CPR ชลบุรี

อบรมปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล CPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การปฐมพยาบาล

Frid Aid

หลักสูตร CPR

อบรม ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย

อบรม ปฐมพยาบาล 2566

การทำ CPR ที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม Cpr ที่ไหนดี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรม First Aid ชลบุรี

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2566

ใบเซอร์อบรม CPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,051