รายละเอียดหลักสูตรอบรม : การจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

อบรมหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

หลักการและเหตุผล


        วัตถุดิบที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรมคือ สารเคมี และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย
การทํางานกับสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาการถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกําจัด การทําลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบํารุงรักษา การซ่อมแซม และการทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน ภาชนะบรรจุ สารเคมีอันตราย                 

         การกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์


1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมี
2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้เรื่องจัดการสารเคมีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงชนิด อันตรายจากสารเคมีอันตรายในที่ทางานที่มีผลต่อสุขภาพ
4) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคชนิกต่างๆ เช่น การใช้ การเก็บ การรักษา การขนย้าย เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน / ใช้งานต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร


1) กฎหมายและมาตรฐานที่สำคัญและจําป็นในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารเคมีต้องรู้”
2) สารเคมีอันตรายส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานและผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
3) หลักการและกระบวนการในการควบคุมสารเคมีอันตราย
4) การบ่งชี้สารเคมีอันตราย เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจาก สารเคมี
    4.1 สัญญลักษณ์สากลและฉลากกํากับสารเคมี
    4.2 Material safety data sheet (MSDS) รายละเอียดของสารเคมีอันตราย
5) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันสารเคมีอันตราย
6) ลักษณะที่ตั้งการออกแบบอาคาร วิธีการจัดเก็บและจดการสารเคมีอันตราย
7) วิธีดําเนินการในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
8) การปฐมพยาบาลแก่ผู้ได้รบอันตรายจากสารเคมี


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารเคมีโดยตรง
วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop , กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์ (case Study)
ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
ผู้เข้าร่วมอบรม : หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
สถานที่อบรม : ตามที่ลูกค้าจัดให้

    สนใจหลักสูตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 097-237-0949 คุณอุ๊


แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

Visitors: 1,149,149