รายละเอียดหลักสูตรอบรม : การจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

อบรมหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

หลักการและเหตุผล

          วัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรมคือ สารเคมี และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย  การทำงานกับสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาการถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ สารเคมีอันตราย การกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาการอบรม

1. กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถฟอร์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

5. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้ฟอร์คลิฟท์

6. การขับฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

8. การตรวจและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

9. การปฏิบัติเมื่อฟอร์คลิฟท์เสีย

10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

11. การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

12. อันตรายที่เกิดจากรถฟอร์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

13. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,การศึกษากรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถาที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

Visitors: 577,861