หลักสูตร พรบ.ลูกจ้างใหม่,หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน 6 ชั่วโมง,อบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง,หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชม

 


หลักสูตร

ความปลอดภัย 6 ชม.ตามพรบ.2554

(ลูกจ้างใหม่)

  

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

                 

 

 

หลักสูตร : ความปลอดภัย 6 ชม.

ตามพรบ.2554 (ลูกจ้างใหม่)

 


หลักการและเหตุผล        

          ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ทุกคน กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัด ให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

 

โดยมีหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

          1.  จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

          2. จัดให้ห้องฝึกอบรมต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน

          3. จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          4. ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมี ทะเบียนรายชื่อของลูกจ้างมราผ่านการอบรม อบรม วัน เวลา และสถานที่อบรมพร้อมลายเซ็นวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          2. เพื่อเสริมสร้างลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการค้นหาและประเมินอันตราย ภายในพื้นที่ทำงานของตนเอง

          3. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ลูกจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ

          2. ควบคุมและลดความเสี่ยงจากการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มของลูกจ้างเข้า ทำงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานใหม่พนักงานทั่วไปพนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่งาน 

ระยะเวลา :  ชั่วโมง  ( 09.00 – 16.00 น . ) 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 919,276