หลักสูตร พรบ. สําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

 หลักสูตร อบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํ งานสําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามพระราชบญัญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบญัญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทาํ งาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทาํงานได้อย่างปลอดภัย โดยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ทุกคน

กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปล่ียนงาน เปลี่ยนสถานท่ีทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซ่ึงอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัด ให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทาํ งาน ซ่ึงประกาศน้ีให้ใช้บัง คับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 2 พฤษภาคม2555

โดยมีหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดฝึกอบรมต้อง ปฏิบัต ดังต่อ ไปนี้

1   จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

2. จัดให้ห้องฝึกอบรมต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน

3. จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมี ทะเบียนรายชื่อของลูกจ้างมราผ่านการอบรม อบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายเซ็นวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทาํ งาน

2. เพื่อเสริมสร้างลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการค้นหาและประเมินอันตราย ภายในพ้ืนที่ทำงานของตนเอง

3.เพื่อใหส้อดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลูกจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ

2. ควบคุมและลดความเส่ียงจากการทาํ งาน โดยเฉพาะกลุ่มของลูกจ้างเข้า ทำงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : พนักงานใหม่พนักงานทั่วไปพนักงานที่เปล่ียนหน้าที่งาน 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 50 คน

ระยะเวลาในการอบรม  : 6 ชั่วโมง  ( 09.00 – 16.00 น . ) 

 

          หากสนใจอบรม หลักสูตรดังกล่าวสามารถติดต่อ  ที่เบอร์ 091-23456-69 เรารับจัดอบรมภายในบริษัท และทั่วประเทศครับ เช่น อบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ นี้เรารับจัดอบรม พื้นที่-ชลบุรี-ระยอง-ตราด-สระบุรี-โคราช-ระยอง-ลพบุรี-เพชรบูรณ์-สมุทรปราการ-ราชบุรี-ลำพูน-ลำปาง-พิษณุโลก-ตราด-ตาก-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-ลาว-อุบลราชธานี-ชุมแสง-สมุทรสาคร กาญจนบุรี-สิงห์บุรี  

 

  


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : info@safetyinthai.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

  

Visitors: 741,492