หลักสูตร : การพัฒนาพนักงานขับ รถแบบมืออาชีพ (Professional Driver Development Course)

 

หลักสูตร : การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ 

(Professional Driver Development Course)

 

              งานทุกงาน ทุกบทบาทและแต่ละหน้าท่ีในองค์กรล้วนมีบทบาทสำคัญ ท่ีเปรียบเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจักร ท่ี ทำงานประสานสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้ขับเคลื่อนและมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเช่นตำแหน่งพนักงาน ขับรถในองค์กรก็เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญที่จะนำพาพนักงานและผู้บริหารไปถึงเป้าหมายด้วยความมีสวัสดิภาพและความปลอดภัย การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพจึงมีความสําคัญ เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมี ประสทธิภาพ และมีจิตสำนึก และขวัญกำลังใจที่ดีต่องานและการบริการ

วัตถุประสงค์

  • -  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบการจราจรการขนส่งทางบก

  • -  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ เป็นผู้ให้บริการที่มีจิตสำนึกแห่ง การบริการที่ดี

  • -  เพี่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดูแลรถและสามารตรวจสอบ ตรวจเช็ครถเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน

เนื้อหาหลักสูตร(Content)

- สาเหตุของการเกดิ อุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน ( The Couse)

- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ( Defensive Driving ) 

-การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ( Vehicle) 

-พนักงานขบั รถมืออาชีพ(Professional Driver)

การบริการด้วยหัวใจ
จิตสำนึก และหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม : การบรรยายสื่อวีดีทัศน์ กิจกรรม Work shop
ผูเ้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถส่งพนักงาน ผู้บริหาร ขับรถส่วนกลาง ขับรถส่งสินค้า

ขับรถประสานงานหรือให้บริการลูกค้า 

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 .)

สถานที่อบรม : สถานที่ลูกค้าจัดให้

                                                       ****************************************************** 

Visitors: 45,485