หลักสูตร - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน อบรมนั่งร้าน ชลบุรี นั่งร้านระยอง

อบรม ความปลอดภัยนั่งร้าน ชลบุรี ระยอง อบรม นั่งร้าน ชลบุรี ปลวกแดง อบรม ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ สนใจติดต่อ โทร. 091-2345669 หรือ 086-3699225 ชลบุรี อบรม เกี่ยวกับนั่งร้าน ชลบุรี ระยอง ท่านจะได้ ความรู้ เกี่ยวกับด้าน นั่งร้าน ชลบุรี เพื่อให้ท่านปลอดภัย จากที่ทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้าน ชลบุรี ศูนย์ อบรม ด้านปลอดภัย เกี่ยวกับนั่งร้าน ชลบุรี
 
 
 
 
 

 โปรแกรมอบรมนั่งร้าน ปี 2566/2023

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,800 บ. สมาชิก : 2,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

103  22 / กันยายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
104  6 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
105 20 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
106 31 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
107  9 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
108  15 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
109  24 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
110  8 / ธันวาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
111  20 / ธันวาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  

 

 
 
 
 
 

  

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

   

 

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

110  17 / สิงหาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
111  24 / สิงหาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
112  31 / สิงหาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
113  9 / กันยายน / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
114  16 / กันยายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
115  21 / กันยายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
116  29 / กันยายน / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
117  7 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
118  12 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
119  19 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
120  27 / ตุลาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
121  03 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
122  10 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
123  17 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
124  28 / พฤศจิกายน / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
125  7 / ธันวาคม  / 2566     2,800     2,500   หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
126  14 / ธันวาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  
127  21 / ธันวาคม / 2566     2,800     2,500    หลักสูตร – ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน(online)  

 

 
กรุณากรอกข้อความ...
 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน 

(Safety of Working Scaffolds)

 

หลักการและเหตุผล

        การอบรมนั่งร้านได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และมีการใช้นั่งร้านหลายรูปแบบรวมทั้งวัสดุประเภท สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่มักเกิดจากนั่งร้านที่ใช้วัสดุรวมทั้งการประกอบและติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน และอีกส่วนหนึ่งใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นั่งร้านรับนํ้าหนักเกินกว่าที่จะรับได้ทำให้หักพังและถล่ม การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มและทรุดตัว และไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งาน ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับนั่งร้าน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ในทำงานบนนั่งร้าน

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคนิคการค้นหาความเสี่ยง ในการป้องกันอันตราย ในทำงานบนนั่งร้าน

·       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านให้ถูกวิธีและปลอดภัย 

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของนั่งร้าน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนั่งร้าน

2. การค้นหาความเสี่ยงความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งนั่งร้าน ที่สูง

3. เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านหลักสูตรนั่งร้าน ที่สูง

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)

ผู้เข้าร่วมอบรม: ผู้บควบคุมดูแลงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HROD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี         

รับจัดอบรมหลักสูตร นั่งร้าน หลักสูตร การทำงานบนที่สูง สนใจติดต่อ 097-2370949 คุณอุ๊  


SAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา 

 


** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 

 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง
 สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ


** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,163,060