หลักสูตร - ผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย KYT

หลักสูตร :ผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย  KYT
 
(Train the Trainer of KYT Activity)

 

หลักการและเหตุผล

          KYT ( Kiken Yochi Training ) เป็นวิธีการของญี่ปุ่น ที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ลดเรื่องอุบัติเหตุเป็นอย่างมากแล้ว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตในการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย เป็นกิจกรรมที่ฝึก การพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดที่ว่า ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ มีการ ฝึกอบรมทางด้านความรู้ และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัส ด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือ รือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง

          กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมผู้สอน หรือวิทยากรภายในองค์กรด้านความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย KYT จึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมวิธีการ ในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการหยั่งรู้อันตราย  อันเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรคือ การยกอุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือ Zero Accident

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการสอน ด้านความปลอดภัยฯ การหยั่งรู้อันตราย KYT
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติแบบสถานการณ์จริง ในการหยั่งรู้อันตราย KYT

 

 เนื้อหาหลักสูตร

  1. กิจกรรม KYTคืออะไร? ที่มาและความสำคัญของกิจกรรม การหยั่งรู้อันตราย KYT
  2. เทคนิคการนำเสนอ การหยั่งรู้อันตราย KYT
  3. เทคนิคการใช้สื่อการสอนกับกิจกรรม KYT อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ การหยั่งรู้อันตราย KYT
  5. การปฏิบัติการสอน “การหยั่งรู้อันตราย KYTเป็นรายบุคคลและการวิจารณ์ (commentator)”

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)

ผู้เข้าร่วมอบรม: :  หัวหน้างาน/ผู้สอนด้านความปลอดภัย/ จป.

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HRDESIE CENTER) จ.ชลบุรี           

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,155,076