5 สาเหตุอันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์

5สาเหตุอันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์ 

5 สาเหตุอันตรายจากรถโฟล์คลิฟท์

1.การยกสินค้าสูงเกินกำหนด

อาจทำให้สินค้าหล่นทับคนขับรถหรือผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บริเวณนั้นได้ 

2.โฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ

เมื่อขับรถเร็วหรือน้ำหนักไม่สมดุล

3.การชนหรือทับจนอาจเสียชีวิตได้

คนขับโฟล์คลิฟท์มองไม่เห็นผู้ปฏิบัติงานที่เดินอยู่

4.ผู้ปฏิบัติงานอาจตกจากที่สูง

หากขึ้นไปยืนบนงาของโฟล์คลิฟท์

5.อุบัติเหตุชนกัน

ไม่มีการกำหนดเส้นทางของโฟล์คลิฟท์หรือมีแต่ไม่เหมาะสม

 

วิธีการป้องกัน

1.กำหนดเส้นทาง

หรือ ตีเส้นทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์

2.จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายทุกทางแยก

หรือทางโค้งที่รถโฟล์คลิฟท์ต้องการสัญจร

3.สื่อสารเกี่ยวกับความหมายของป้ายเตือนอันตราย

สีของเส้นทางในบริเวณต่างๆและขั้นตอนการปฏิบัติงานกับรถโฟล์คลิฟท์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

4.ใช้อุปกรณ์ logout/tagout

เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้รถโฟล์คลิฟท์

5.ใช้อุปกรณ์คลุมพวงมาลัยและใส่กุญแจเมื่อจำเป็น

เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้รถโฟล์คลิฟท์

 
 
หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

หลักการและเหตุผล           

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

4.ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้โฟล์คลิฟท์

6.การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

7.เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

8.การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

9.การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย

10.กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

12.อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี


 

**สำหรับคนที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่เป็น หรือ ไม่เคยขับ เรียน+สอบ 2 วันจบ**

โปรแกรมอบรม ปี 2565/2022

หลักสูตร การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 3,900 บ. สมาชิก : 3,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)  

 
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

5

14-15 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
6

28-29 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
7

4-5 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
8

25-26 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
9

9-10 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
10

25-26 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
11

3-4 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
12

20-21 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
 
 
 
 


**สำหรับคนที่ 
ขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นแล้ว ต้องการสอบรับใบเซอร์ 1 วันจบ**

โปรแกรมอบรม ปี 2565/2022 (ชลบุรี)

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

80

11 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
81

19 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
82

25 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
83

2 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
84

11 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
85

22 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
86

30 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
87

6 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
88

14 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
89

23 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
90

10 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
91

18 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
92

24 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี


ทำไมถึงต้องเข้าอบรม ”บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด” ของเรา?

      เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯที่ได้รับการ

รับรอง จากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่

ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วย

ฝึกอบรม  

 

      ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการและถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

         โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทำงาน (คปอ.)

ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัย

ในการทำงาน \

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖o

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,051