กิจการใดบ้างที่ต้องมี จป.

กิจการใดบ้างที่ต้องมี จป.

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549, 2553

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน

(3) งานก่อสร้าง

(4) การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

 (8) สถานพยาบาล

 (9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

 (11) สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ

 (12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 836,353