อยากเป็นจป.วิชาชีพต้องทำอย่างไร?

อยากเป็นจป.วิชาชีพต้องทำอย่างไร ?

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้


 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

 

(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

 

 

(3) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง 

ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540


ผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

จากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ


          - ประเมินความเสี่ยงค้นความปลอดภัยในการทำงาน

  

          - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย

     ในการทำงานต่อนายจ้าง

          - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน

     กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานในการตรวจสอบ

     สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภายในสถานประกอบกิจการที่มา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549


Visitors: 1,149,150