หลักสูตร - การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ (Root Cause) ด้วยเครื่องมือ 5 WHY

 

 

หลักสูตร

การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ Root Cause

ด้วยเครื่องมือ 5Why

 

 

  

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                


            

 

หลักสูตร : การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ (Root Cause)

ด้วยเครื่องมือ 5WHY  

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การรายงานอุบัติการณ์ จะทำให้ทราบถึงจำนวนของปัญหา และทราบแนวโน้มของความรุนแรงและการเกิดซ้ำในอนาคต จึงควรกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการรายงานอุบัติการณ์แล้ว จะต้องมีการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงรากของปัญหา (Root Cause) เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยการหารากของปัญหานั้น จำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือนั้นต่อผู้ที่เกี่ยวช้อง จึงจะสามารถเจาะลึกถึงรากของปัญหาได้อย่างแท้จริง และลงมือป้องกันได้ตรงจุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่เห็นผลสูงสุดตามความคาดหวัง 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ 5 WHY อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติและเกิดทักษะในการสอบสวนอุบัติการณ์ และการใช้เครื่องมือ 5WHY ในการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ

          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจและสามารถตัดสินใจ กำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติการณ์ได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการอบรม

          1. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

          2. นิยามและคำจำกัดความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

          3. สาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ และความสูญเสีย

          4. การรายงานอุบัติการณ์

          5. ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติการณ์

          6. รู้จักข้อดี-ข้อจำกัด และวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยเครื่องมือ 5 WHY

          7. ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยเครื่องมือ 5 WHY (ฝึกปฏิบัติ)

          ค. การกำหนดมาตรการในการป้องกัน จัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผล

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม วิธีการอบรม: บรรยาย 30%, ถามตอบ 30%, ปฏิบัติ 40% บรรยาย, กรณีศึกษา, สาธิตการปฏิบัติ, กิจกรรมกลุ่ม, ลงมือปฏิบัติจริง, ตอบข้อซักถาม, แบบทดสอบ

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.) สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,033,200