รายละเอียดหลักสูตรอบรม : ด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างใหม่

หลักสูตร: หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่


หลักการและเหตุผล

            พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16  ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย      ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์

1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:พนักงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

Visitors: 45,485