รายละเอียดหลักสูตรอบรม : ด้านความปลอดภัยฯ พรบ.สำหรับลูกจ้างใหม่ ตามกฎหมายหลักสูตร พรบ.ลูกจ้างใหม่,หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน 6 ชั่วโมง,อบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง,หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชม

 

หลักสูตร:หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่

 

หลักการและเหตุผล

            พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16  ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย      ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์

1ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3เพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษํทท๊อปโปรฯ

วิธีการอบรม: การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:พนักงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 หลักสูตร พรบ.ลูกจ้างใหม่,หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน 6 ชั่วโมง,อบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง,หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชม

 PUBLIC TRAINING สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

 หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

 

Visitors: 817,365