หลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

ชื่อหลักสูตร 

TPD- 0301  หลักสูตร 5 และ kaizen

TPD-0302 หลักสูตร  5  ตรวจ 5อย่างไรได้ทั้งใจและงาน  (5S Audit Techniques)

TPD-0303 หลักสูตร5 กับการเพิ่มผลผลิต(ProductivityImprovementby5S)

TPD-0304 หลักสูตร Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน(Kaizen for Production and Improvement)

TPD-0305 หลักสูตร - การวางแผนผลิตด้วยปัจจัยและเงื่อนไขการผลิตที่ซับซ้อน(Production Planing by Complex factors and Conditions)

TPD-0306 การวางแผนผลิตและการวางแผนวัตถุดิบด้วยระบบ MRP

TPD-0307 หลักสูตร -การลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในสำนักงาน  (Cost Reduction in Office)

TPD-0308 หลักสูตรความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes)

TPD-0309 หลักสูตร  การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต(The Increase of Efficiency and Effectiveness in Production)

TPD-0310 หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน(Time Management for Efficiency Working)

TPD-0312  กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษากลุ่ม QC

TPD-0313 ISO14001_ 2015

TPD-0314 หลักสูตร Minitab DOE

TPD-0315 หลักสูตรข้อกำหนด TS 16949

TPD-0316 หลักสูตร (Statistical Process Control (SPC) and Process Capability Study (PCS)

TPD-0317 หลักสูตร  Requirements OHSAS 180012007 & ISO 140

TPD-0318 หลักสูตรเทคนิคการนำไคเซ็นมาใช้ในกิจกรรม 5

TPD-0319 หลักสูตร audit  ISO 14001 2015

TPD-0320 Audit ISO 9001-2015

TPD-0321 หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนา 5 . อย่างต่อเนื่อง

TPD-0322 หลักสูตรการเชื่อมโลหะขั้นสูง

TPD-0323 หลักสูตร FMEA

TPD-0324 การเพิ่มมประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต

TPD-0325 QCC

TPD-0326 -หลักสูตร 5 สำหรับพนักงาน

TPD-0327- 5 สำหรับคณะกรรมการ

TPD-0328-การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญ

TPD-0329 หลักสูตร Kaizen

TPD-0330- หลักสูตร Poka Yoke

TPD-0331 หลักสูตร Zero defect

TPD-0332 หลักสูตร 7 Waste

TPD-0333 หลักสูตรการบูรณาการ kaizenpoka yokezero defect7 wastes ด้วย QCC

TPD-0334 การบูรณาการ

TPD-0335-เทคนิคการเชื่อมและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานเชื่อม

TPD-0336 หลักสูตรการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

TPD-0337 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

TPD-0338 หลักสูตรข้อกำหนดตามกฎกระทรวงการจัดการพลังงาน ISO 50001  2011

หลักสูตร Automation

หลักสูตร Industrial Electrical Troubleshooting

หลักสูตร PLC

หลักสูตร Pneumatic

หลักสูตร Sensors for Automation

หลักสูตร Visual Welding Inspection

หลักสูตรการเชื่อม FILLET ด้วยเครืองเชื่อม MAG

หลักสูตรการเชื่อม FILLET ด้วยเครื่อมเชือมไฟฟ้า

หลักสูตรการซ่อม Switching Power Supply

หลักสูตรช่างประกอบท่อ

หลักสูตรผู้ช่วยช่าง

Visitors: 45,486