สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ท๊อปโปร, <เซฟตี้อินไทย>, อบรม จป.หัวหน้างาน, อบรม จป.บริหาร, คปอ., จป.เทคนิค-ชลบุรี, อบรม. จป.ขั้นสูง-ชลบุรี-ระยอง รับจัดอบรม ในชลบุรี IN-House Training and Public Training

 

   

 

"SAFETY IN THAI"

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ 

"เซฟตี้อินไทย"

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

www.tpd.co.th

www.safetyinthai.com

www.hrdesiecenter.com

(สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเซฟตี้อินไทย)

274/21 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ศูนย์ฝึกทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) 

เป็นศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทเรา ที่มีอุปกรณ์พร้อมในเรื่องการจัดอบรมและสัมมนาครบวงจร

ตั้งอยู่ที่ 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 เริ่มก่อตั้งบริษัท 

ชื่อ ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

โดยจดทะเบียนพาณิชย์ในวันที่ 17 กันยายน 2549 รวมระยะเวลามากกว่า 10 ปี 

  ที่เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอบรมและสัมมนา จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549

โดยเมื่อปี 2556 เราได้อนุมัติ ผ่าน ISO9001:2008 ในขอบข่าย คุณภาพด้านการจัดการเอกสาร การจัดอบรมและสัมมนา และในปีถัดมาเราได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับ เทคนิค(จป หัวหน้างาน จป บริหาร และจป เทคนิค) และ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

 

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ 

บริการของเรา ประกอบด้วย 

  1.หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  2.หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร โดยได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เป็นหน่วยอบรมและสามารถรับรองการอบรมและเก็บชั่วโมงผู้ทำและผู้สอบบัญชีได้

 3.หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน(จป หัวหน้างาน)| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (จป บริหาร)|คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (จป.เทคนิค)

      ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าเราเป็นหน่วยฝึกอบรมและสัมมนาที่ได้มาตรฐานในการจัดฝึกอบรม ท่านวิทยากรประจำศูนย์ของเราเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถูกต้องตามหลักกฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน และเราเองพยายามอย่างยิ่งที่จะมอบความรู้และประสบการณ์ที่มีให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนา อย่างเต็มความสามารถเปรียบเสมือนเพื่อน คู่คิด และพร้อมช่วยเหลือองค์กรของท่านให้สามารถพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำพาองค์กรของท่านให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

     แม้ว่า อีกไม่นาน ในส่วนภูมิภาคอาเซียนนี้ก็จะ เริ่มเปิดเสรี อาเซียนแล้ว ท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินไปไปกับเรา และพร้อมสู้กับคู่แข่งของท่านในนานาๆประเทศ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

   หากสนใจ กรุณาโทรสอบถามได้ที่ 091-23456-69 หรือ 033-135-009 FAX:038-387-719

***********************************************

เซฟตี้อินไทย ให้บริการด้านฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการหลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ

เช่น อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จป.หัวหน้างาน อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จป.บริหาร อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

"เซฟตี้อินไทย"

"I AM SAFETY IN THAI" "SAFETY IN THAI" "SAFETYINTHAI"

หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 

 

(จป.ระดับหัวหน้างาน) 

Visitors: 836,356